Vodič za buduće studente: EFOS

Ekonomski fakultet u Osijeku u OSC-ovom vodiču za buduće studente predstavlja izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka, prodekanica za nastavu.

Ukratko predstavite vaš fakultet.

Ekonomski fakultet u Osijeku jedan je od najstarijih fakulteta osječkog Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. Osnovan je 1961. godine, kao nastavak aktivnosti Centra za ekonomski studij zagrebačkoga sveučilišta, a uz veliku podršku tadašnjega gospodarstva, gospodarske komore, te institucija lokalne i regionalne vlasti. Ta „regionalna” utemeljenost odredila je od samoga početka i profil Fakulteta: u istraživačkome radu usmjerenoga k problemima regionalnoga razvoja i razvoja poduzeća, a u obrazovnim programima usmjerenoga k problematici organizacije poslovanja i upravljanja poduzećem.

Nastava je na Ekonomskome fakultetu u Osijeku organizirana u skladu s bolonjskom reformom na tri razine sveučilišnoga obrazovanja: preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj, na kojima se nude studijski programi ekonomije i poslovne ekonomije.

Preddiplomski studij na Ekonomskome fakultetu u Osijeku traje tri godine (6 semestara) i njegovim završetkom student stječe 180 ECTS bodova i zvanje sveučilišnoga prvostupnika ekonomije ili skraćeno univ. bacc. oec. Na preddiplomskoj razini postoji 6 studijskih programa, jedan iz područja ekonomije – Ekonomska politika i regionalni razvoj, te 5 iz područja poslovne ekonomije: Financijski menadžment, Menadžment, Marketing menadžment, Poduzetništvo i Poslovna informatika.

Diplomski studij traje dvije godine (4 semestra). Nakon završetka diplomskoga sveučilišnoga studija student ostvaruje 120 ECTS bodova i stječe naziv magistar/magistra ekonomije ili skraćeno mag. oec. Uvjet za upis na diplomski studij je završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij (uz polaganje razlikovnoga programa) te ostvarenih (minimalno) 180 ECTS-a.

Ekonomski fakultet u Osijeku nudi jedan diplomski studij iz područja ekonomije (Ekonomska politika i regionalni razvoj) i 6 diplomskih studijskih programa iz područja poslovne ekonomije (Financijski menadžment, Menadžment, Marketing menadžment, Poduzetništvo, Poslovna informatika te Trgovina i logistika).

Na Ekonomskome fakultetu u Osijeku trenutno studira oko 2500 studenata na nekome od obrazovnih programa preddiplomske, diplomske ili poslijediplomske razine.

Svake se godine upisuje 400 studenata na preddiplomskoj i 400 studenata na diplomskoj razini obrazovanja (na svakoj od ovih razina, Fakultet upisuje 200 redovitih i 200 izvanrednih studenata).

Molim da ukratko opišete programe koji su relevantni za IT industriju i koliko studenata upisujete predstojeće akademske godine u svaki od njih. Koje uvjete kandidati moraju zadovoljiti za upis?

Ekonomski fakultet u Osijeku izvodi preddiplomski i diplomski studij Poslovne informatike.

Uvjet za upis preddiplomskog studija Poslovna informatika je završena četverogodišnja srednja škola, položen ispit državne mature, te temeljem uspjeha u srednjoj školi i na ispitu državne mature, ostvaren dovoljan broj bodova za upis. Ekonomski fakultet u Osijeku svake akademske godine na ovaj studij upisuje 40 redovitih i 40 izvanrednih studenata.

Završetkom preddiplomskog studija Poslovna Informatika student stječe osnovna i specifična znanja iz poslovne ekonomije i specifična znanja koja ga čine kompetentnim za razumijevanje informacijskih tokova u poslovnim sustavima, upotrebu informacijskih tehnologija u poslovnom informacijskom sustavu i pojedinim specifičnim podsustavima, kreiranje i prilagođavanje poslovnih aplikacija, pokretanje specifičnih na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama zasnovanim poslovnih operacija i procesa, gospodarenje informacijskim resursima i njihovu efikasnu eksploataciju, upravljanje informacijsko-komunikacijskim resursima i njihovu implementaciju. Znanja stečena na preddiplomskom studiju omogućavaju studentima nastavak studija na diplomskom studiju Poslovne informatike kao i na ostalim diplomskim studijima ekonomskih fakulteta Republici Hrvatskoj i srodnim studijima u EU. Završetkom preddiplomskog studija Poslovne ekonomije student stječe akademski naziv prvostupnik (baccalaureus) ekonomije.

Uvjet za upis diplomskog studija Poslovna informatika je završen sveučilišni preddiplomski studij, ne nužno ekonomskog smjera. Studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij neekonomskog smjera imaju pravo javiti se na natječaj za upis uz obvezu polaganja šest razlikovnih ispita u toku diplomskog studija. Diplomski studij Poslovna informatika organizira se kroz četiri semestra u kojima student proširuje i produbljuje znanja o poslovnim informacijskim sustavima, novim i postojećim informacijsko komunikacijskim tehnologijama i upoznaje se s novim metodama i alatima za kreiranje poslovnog softvera. Također, proširuje znanja u primjeni informacijskih tehnologija u specifičnim poslovnim procesima i funkcijama kao i poslovima i procesima u javnom sektoru. Sadržaji osiguravaju kompetencije za upravljanje složenim informacijskim sustavima, za projektiranje i upravljanje računalnih mreža, stvaranje suvremenih upravljačkih informacijskih sustava temeljenih na novoj poslovnoj inteligenciji te primjeni elektroničkog poslovanja. Završetkom diplomskog studija (VII/I stupanj obrazovanja) Poslovna informatika student stječe zvanje magistar ekonomije.

Na kojim radnim mjestima se najčešće zapošljavaju vaši studenti nakon završetka školovanja?

Poslovi za koje se studenti osposobljavaju i na kojima se i zapošljavaju su od operatera na računalu, programera poslovnih aplikacija, administratora i organizatora baza podataka, do organizatora, voditelja i projektanta informacijskih sustava. Integrirana znanja poslovne ekonomije i informacijsko komunikacijskih tehnologija čine ga kompetentnim i za ostale složenije poslove u različitim poslovnim sustavima (malim, srednjim, velikim) kao i privatnom i javnom sektoru.

Imate li prilagođene programe za zaposlene, tj. one koji nisu vaši redoviti studenti?

Ekonomski fakultet u Osijeku organizira i izvodi i studijske programe preddiplomske i diplomske razine i za izvanredne studente (studente uz rad). Nastava se na ovim programima izvodi u poslijepodnevnim satima i/ili vikendom.

Što vas izdvaja od “konkurencije”? Zašto bi kandidati trebali upisati baš vaš fakultet? Koje su najveće prednosti vaših programa?

Ono što Ekonomski fakultet u Osijeku čini drugačijim od ostalih fakulteta jesu brojne mogućnosti koje pruža svojim studentima: velik broj studijskih programa na svim razinama obrazovanja, brojne izvannastavne aktivnosti u kojima studenti razvijaju svoja znanja i vještine te povećavaju svoju zapošljivost, suradnja na nacionalnoj i međunarodnoj razini s institucijama visokoga obrazovanja i gospodarskim subjektima na različitim znanstvenim i stručnim projektima, kao i projektima mobilnosti kroz Erasmus+ program.

Surađujete li s tvrtkama i kako prilagođavate nastavne programe tržišnim potrebama?

Ekonomski fakultet u Osijeku ima razvijenu intenzivnu suradnju s poslovnim subjektima iz svog okruženja kroz različita i brojna gostujuća predavanja, posjete studenata različitim poslovnim subjektima, rad na konkretnim problemima poslovnih subjekata, te kroz programe prakse, koja se temelji na potpisanim sporazumima o suradnji s velikim brojem poduzeća iz cijele Republike Hrvatske, tako da studenti, koji nisu iz Osijeka, stručnu praksu mogu obaviti i u poslovnim subjektima iz njihovog okruženja. Stručna praksa predstavlja jednu od izvannastavnih aktivnosti Fakulteta, budući da nije obvezni dio kurikuluma i namijenjena je prvenstveno studentima diplomskih studija, kao i studentima završne godine preddiplomskog studija.

Sudjelujete li u “izvannastavnim”, tj. aktivnostima u zajednici ili OSC-u?

Ekonomski fakultet u Osijeku vrlo je aktivan u različitim „izvannastavnim“ aktivnostima, kao i u aktivnostima u zajednici, te je upravo njegova uključenost u različite projekte u zajednici ono što ga razlikuje od ostalih sličnih institucija. Fakultet od samih početaka OSC-a sudjeluje kao partner u organizaciji različitih edukativnih programa, radionica, gostujućih predavanja i projekata. Sve ove aktivnosti doprinose povećanju kompetencija studenata, a samim tim i njihove zapošljivosti, te se studenti stalno potiču na sudjelovanje u ovim aktivnostima.

Uspijevaju li vaši studenti dobiti stipendije za financiranje troškova školovanja i na koji način?

Određeni broj studenata Ekonomskog fakulteta u Osijeku ostvaruje pravo na različite stipendije, kojima sufinancira troškove školovanja – stipendije uglavnom dodjeljuju jedinice lokalne uprave i samouprave, Sveučilište, ali i neki poslovni subjekti. Osnaživanjem studenata kroz različite izvannastavne i nastavne aktivnosti, razvijajući njihovu proaktivnost, poduzetnost i samopouzdanje (temeljeno na razvoju kompetentnosti) studenti se potiču na proaktivno traženje različitih mogućnosti za sufinanciranje troškova školovanja i prezentiranja vlastitih znanja i vještina.

Najave događaja

  • Nema nadolazećih događaja.

Ostavi Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *